top of page

Algemene Voorwaarden

Wij leveren onze diensten onder bepaalde algemene voorwaarden. Voordat u besluit gebruik te maken van onze diensten vragen wij u deze goed door te lezen.

Zie ook:

Artikel 1-definities

1.1 Opdrachtgever; bezitter van hond(en).
1.2 Opdracht; het uitlaten van honden.
1.3 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtgever uitgelaten worden.

2

Artikel 2-algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.
2.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel gevestigd te Onder nummer.
2.3 Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het
Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.4 Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid niet mee.

3

Artikel 3-rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken
adres door de opdrachtnemer.
3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en)
3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten.
3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) gedurende ongeveer 60 minuten uit, tenzij anders afgesproken.
3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en)
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders afgesproken.
3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dienst vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) op voorhand te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.
3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maken voor uitlaten in groepsverband.
3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen

4

Artikel 4-Rechten en plichten opdrachtgever.

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail-en kennelhoest enting ontvangen.
4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld werden tegen vlooien, wormen en teken.
4.3 Opdrachtgever is WA verzekerd
4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.
4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.

5

Artikel 5-Aansprakelijkheidsstelling.

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald, indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.
5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en).
5.3 Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits
aantoonbaar gebruik gemaakt is van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
5.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een
vieze of natte hond.
5.5 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
5.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
5.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij de opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

6

Artikel 6-Betalingen

6.1 De betaling voor de uitlaatservice geschiedt door facturering achteraf. Aan het begin van de daarop volgende maand, ontvangt u per mail de factuur van de gebruikte ritten in de vorige maand. Deze dient binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur te worden betaald. Bij voorkeur via de bank.
6.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen. Bij tariefwijzigingen wordt de opdrachtgever minimaal 4 weken van te voren in kennis gesteld.
6.3 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk één werkdag voor het uitlaten van de honden(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht.

bottom of page